Naar inhoud

Direct huren?

Reserveer nu ›

Algemene voorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden Bestelrent BV


1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tussen
Bestelrent BV, verder te noemen verhuurder en opdrachtgever, verder te noemen
huurder, tot het verhuren van goederen en in het kader daarvan te verrichten
werkzaamheden.
1.2 Verhuurder sluit eventuele algemene voorwaarden van huurder uitdrukkelijk uit.
1.3 Huurder gaat, middels het aangaan van de overeenkomst, akkoord met de algemene
voorwaarden.

2. Aanbiedingen
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, ongeacht eventuele aanvaarding door huurder,
en gebaseerd op de bij de aanvraag door de huurder verstrekte gegevens.
2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons
schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

3. Huurperiode/tarief
Huurovereenkomsten gelden voor de periode en het tarief zoals in de overeenkomst vermeld
of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
3.1 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen
en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele
dag.
3.2 De huurder, dient de gehuurde goederen uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de
overeenkomst eindigt aan ons te retourneren. Dit binnen onze reguliere openingstijden,
op het vestigingsadres van verhuurder. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien
tijdig schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen. Indien huurder
schriftelijk toestemming heeft het gehuurde op een tijdstip gelegen buiten de
openingstijden van verhuurder terug te brengen dan blijft huurder aansprakelijk voor
alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het gehuurde heeft
ontvangen en geïnspecteerd.
3.3 Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel
verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is
ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het gehuurde onmiddellijk terug te nemen. De uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot
het moment dat het gehuurde weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande
dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (exclusief BTW) boven
op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag
geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder
te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont
dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
3.4 De Huurperiode eindigt nadat verhuurder het verhuurde heeft ingenomen, d.m.v.
inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurcontract.
Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de
kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden
gemeld aan verhuurder.
3.5 Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in
rekening worden gebracht.
4. Bezorgen, afhalen en levertijd
4.1 Levering van de goederen geschiedt op het vestigingsadres van verhuurder, binnen de
reguliere openingstijden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen
levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief
een redelijk nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die
termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
4.3 De goederen dienen direct bij ontvangst te worden gecontroleerd. Reclames moeten op
de dag van aflevering, vóór ingebruikname. Na gebruik worden geen reclames meer
geaccepteerd.
4.4 Indien aflevering op verzoek van de opdrachtgever wordt uitgesteld zijn wij bevoegd
de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 19.2 is van overeenkomstige.

5. Betaling
5.1 De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan
vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden
verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt
deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan
verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet
eerder geretourneerd dan zodra het gehuurde is ingeleverd. In geval van schade wordt
de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra
duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet
overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het
schadebedrag wordt geretourneerd.
5.2 De borgsom dient altijd gepind te worden
5.3 Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de
door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom
overschrijdt, zijn wij gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door ons vast
te stellen bedrag te eisen. Betaling hiervan dient plaats te vinden conform het bepaalde
in artikel 5.5, dan wel indien van toepassing artikel 5.6
5.4 Verhuurder is altijd, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging
daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van
huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
5.5 Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de
huurtermijn te geschieden.
5.6 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en
zonder enige aftrek of verrekening.
5.7 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele
kortingen en hebben wij het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
5.8 Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum
van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd
met 2 % per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand
geldt.
5.9 Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen,
is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten
wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de
invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het
verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,-
(excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

6. Verplichtingen van huurder
6.1 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het gehuurde om te gaan en ervoor te
zorgen dat het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
6.2 Huurder is gehouden het gehuurde in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te
bezorgen. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te
brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door ons
gegevens uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken
van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen;
huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
6.3 Huurder is verplicht het de aan huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften
in acht te nemen.
6.4 Huurder is gehouden lading van het gehuurde voldoende te borgen.
6.5 Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de
hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het gehuurde besturen. Het is
huurder niet toegestaan het gehuurde ter beschikking te stellen aan een persoon die
niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het huurcontract.
6.6 Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid
en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het
gehuurde vereist is.
6.7 Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder
toegestaan het gehuurde weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik
te geven.
6.8 Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn
daartoe te wekken.
6.9 Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan
terstond in kennis te stellen.
6.10 Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het gehuurde mee te nemen, het
gehuurde te gebruiken voor rijles of met het gehuurde wedstrijden, snelheids-,
rijvaardigheid- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
6.11 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde buiten de landsgrenzen van Nederland
te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
6.12 Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te
(laten) houden en dient het gehuurde voor regelmatig onderhoud aan verhuurder
aan te bieden
6.13 Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze
verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een
minimum van € 25,- (excl. BTW).
6.14 Huurder dient voor het gehuurde geschikte brandstof te tanken.
6.15 In geval van schade of defecten aan het gehuurde, is het huurder niet toegestaan het
gehuurde te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de
defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
6.16 In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder
verplicht:
- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
- de instructies van verhuurder op te volgen;
- de politie ter plaatse te waarschuwen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis
betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
- binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan
verhuurder te overleggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
- het gehuurde niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van
beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde
medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten
verweer tegen aanspraken van derden.
6.17 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan
bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het gehuurde en toe te zien op de
nakoming daarvan.
6.18 Huurder dient er op toe te zien dat de hoogwerkers bediend worden door personen
die voldoende vakkennis hebben. Huurder dient de hoogwerkers zorgvuldig en met
inachtneming van alle veiligheidseisen te gebruiken en dient met name van
overheidswege opgelegde veiligheidsnormen na te leven. Huurder en/of gebruiker
dient bekend te zijn met de werking van de machine. Overtreding van
veiligheidsnormen is volledig voor rekening van huurder.

7. Onderhoud en herstel
7.1 De kosten van noodzakelijk onderhoud zijn gedurende de huurperiode voor rekening
van de huurder.
7.2 De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage,
eventuele schoonmaakkosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de huurder.
7.3 Bij breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
7.4 Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat
redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een
garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk.
Huurder dient alvorens het gehuurde voor herstellingen aan te bieden, hiertoe
toestemming van verhuurder te krijgen.
7.5 Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het gehuurde ter periodieke keuring of
controle aanbieden.
7.6 Indien buiten de schuld van de huurder schade/storing aan het gehuurde materiaal is
ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de
verdere looptijd van de overeenkomst.
7.7 Vervanging geschiedt, binnen de normale werktijden, zodra vervangend materieel bij
verhuur beschikbaar is. Transportkosten rekening huurder. Indien door andere
omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel het gehuurde tijdelijk niet
ter beschikking staat van de huurder, hebben wij het recht de huur door te berekenen.

8. Kosten verbonden aan het gebruik van het gehuurde
8.1 Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het gehuurde verbonden kosten,
bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van
huurder.


9. Eigendom en inspectie
9.1 Wij behouden te allen tijde het eigendom van door ons verhuurd materiaal en door ons
wordt derhalve het recht voorbehouden het gehuurde te allen tijde te controleren of te
laten controleren.
9.2 De huurder verplicht zich al nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige
medewerking te zullen verlenen.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het gehuurde is opgemaakt, wordt
huurder verondersteld het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
10.2 De persoon die het gehuurde afhaalt c.q. het huurcontract ondertekent blijft ten allen
tijde aansprakelijk voor het gehuurde en het betalen van huurpenningen en de
bijkomende kosten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid
onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of
verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk
uitgesloten.
10.4 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van het
personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst worden ingeschakeld.
10.5 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze
gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
10.6 Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de
aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van
het eigen risico, tenzij:
- De schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met
artikel 6;
- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het gehuurde op onverhard terrein,
- of gebruik van het gehuurde op terrein waarvoor het gehuurde kennelijk niet geschikt
is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op
eigen risico geschiedt;
- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van
huurder;
- het gehuurde aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft
toegestemd;
- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het gehuurde toegebracht
aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het
motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige
bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter
inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
- de schade is ontstaan door vermissing van het gehuurde en/of de bij het gehuurde
behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie en/of de bij het
voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten)
niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met
het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare,
oxiderende of giftige stoffen;
10.7 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door
derden of opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
10.8 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, zoals
bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van gehuurde, zoals bijvoorbeeld bij huur van
opslag-/zeecontainers, auto’s, schaftwagen e.d.
10.9 De huurder dient zelf op het verlopen van de keuringsdatum van het gehuurde en
eventuele verbruiksart. te letten.
10.10 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring,
(de)montage, opslag, verblijf of onderhoud, etc. van machines of materieel aan derden
is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.11 Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekerings-
overeenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aan-
sprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat
de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
10.12 Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers
en andere gebruikers van het gehuurde, ook indien deze niet de instemming van
huurder hadden.
10.13 Bij schade door overschrijding van het maximum laadvermogen blijft de huurder
aansprakelijk voor alle ontstane schade, ook indien het eigen risico is afgekocht.

11. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
11.1 Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in
verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het gehuurde van
overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij
aanvang van de huur reeds aanwezig was.
Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder
gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder
aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een
minimum van € 25,- (excl. BTW).
Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een
verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de
daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,-
(excl. BTW).

12. Beslag op het gehuurde
12.1 Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het gehuurde, blijft
huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst,
waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het gehuurde vrij
van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder
schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

13. Ontbinding van de huur
13.1 Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst te beëindigen of met redelijke termijn op te schorten en zich
weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding
van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of
meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij
surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, bij
stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, ten aanzien van hem de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn
woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het gehuurde wordt
gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van
omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de
hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle
medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het gehuurde te
doen stellen.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van
de huurovereenkomst.
13.2 De vordering ter zake van het al uitgevoerde deel van de overeenkomst,
alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst
daar onder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

14. Weg raken van materiaal
14.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het gehuurde, zowel
om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming
verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
14.2 De huurder dient ons onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op
zijn goederen of een gedeelte daarvan en voorts van zijn faillissement of surseance van
betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de
bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met ons bestaande huurovereenkomst,
en verplicht het gehuurde en gekochte goederen direct terug te brengen naar de
verhuurder.
Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het gehuurde, blijft
huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst,
waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop het gehuurde vrij
van beslagen weer in het bezit van verhuurder is of het moment dat huurder
schadeloos is gesteld als in art 14.3. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te
stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
14.3 Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor
oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de machte van de huurder geraakt, dient de
huurder ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de
kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan
inkopen. Tevens dient huurderving, (gelijk aan periode x huurtarief van verhuur)
betaalt te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden
van bovengenoemd artikel. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan
verplicht hij zich onverwijld aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten.

15. Beëindiging, opzegging en vervanging
15.1 Indien is overeengekomen, dat het gehuurde door ons zal worden opgehaald, dient bij
opzegging een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen worden.
15.2 Wij hebben steeds het recht om het gehuurde door gelijkwaardig materiaal te
vervangen, zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

16. Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
16.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als
verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in
een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering
geven aan artikel 11 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of
bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of
bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen
verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder verzet
aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.

17. Autoverhuur
17.1 Bij autoverhuur dient de huurder/bestuurder minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van
een geldig rijbewijs en tevens minimaal 19 jaar te zijn.
17.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief brandstof.

18 Overmacht
18.1 Onder overmacht wordt verstaan; elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid,
die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
18.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als begrepen in het
vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in ons bedrijf of dat van onze
leveranciers.
18.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur
der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover dat wij in elke vorm dan
ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens
het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

19. Annulering
19.1 Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een
annuleringsregeling is overeengekomen.
19.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle
tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van
het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

20. Toepassing recht/geschillen
20.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de
kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de
vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder
zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de
volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

21. Verzekeringen mbt werkmateriaal
21.1 Een minimale verzekeringspremie van 8% over de huursom wordt in rekening
gebracht. De uitgebreide voorwaarden hiervan wordt op eerste verzoek direct
overhandigd of kosteloos toegezonden

22. Risico
22.1 Bij gebruik van verhuurde goederen zijn deze vanaf het moment van overdracht voor
risico van de opdrachtgever, die zorg dient te dragen voor verzekering bij een solide
maatschappij.
22.2 Tenzij anders overeengekomen is het transportrisico bij aflevering van gehuurde
goederen, steeds voor de opdrachtgever.
Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen
niet op de verhuurder verhaald worden

K.v.k Nummer 9195006 0000

© 2020 Bestelrent BV

Cookie-instellingen

Bestelrent BV maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren