Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BESTELRENT B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bestelrent B.V., hierna te noemen: “verhuurder” en/of “lessor”.

1.2 De wederpartij van verhuurder en/of lessor wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als: “huurder” en/of “lessee”. Verhuurder en huurder en/of lessor en lessee worden tezamen aangeduid als: “partijen”.

1.3 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van verhuurder en eventuele andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken hulppersonen.

1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van huurder wordt op voorhand nadrukkelijk door verhuurder van de hand gewezen.

1.5 Indien huurder éénmaal een overeenkomst met verhuurder heeft gesloten op basis van de onderhavige voorwaarden, of indien hij op andere wijze daarmee bekend is of redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn, worden deze voorwaarden door dat feit toepasselijk op iedere volgende met verhuurder te sluiten overeenkomst, ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een verwijzing daarnaar of een toepasselijkverklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.

1.6 Verhuurder heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door verhuurder haar bezwaren niet schriftelijk bij verhuurder heeft gemeld.

1.7 Voor zover de overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

1.8 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Artikel 2. Offertes en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van verhuurder zijn vrijblijvend en kunnen door verhuurder te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door huurder is aanvaard.

2.2 De overeenkomst tussen partijen komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door huurder van de door verhuurder toegezonden offerte hetzij door de schriftelijke bevestiging door verhuurder van de door huurder gemaakte reservering van het voertuig hetzij het moment waarop verhuurder het voertuig aan huurder ter beschikking stelt.

2.3 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

2.4 Annulering van de huurovereenkomst is mogelijk tot24 uur voor aanvang van de huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst. In dat geval is huurder geen annuleringskosten verschuldigd. Indien de huurovereenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode zoals vermeld op de huurovereenkomst wordt geannuleerd is huurder de volledig te betalen huursom als annuleringskosten verschuldigd.

2.5 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens verhuurder gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

2.6 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, catalogi, monsters, aanbiedingen en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door verhuurder uitdrukkelijk voorbehouden. Verhuurder kan niet aan haar offerte worden gehouden indien huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.7 Huurder staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan verhuurder verstrekte gegevens waarop verhuurder haar offerte baseert. Huurder betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van verhuurder dient te voldoen, juist en volledig zijn.

2.8 Verhuurder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren.

Artikel 3. Prijs en prijsverhoging

3.1 Alle prijzen in offertes, facturen of andere documenten van verhuurder luiden in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3.2 Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen bovendien in rekening worden gebracht.

3.3 Verhuurder is bij een wijziging in één der prijsbepalende factoren, die van importeurs en toeleveranciers daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, gerechtigd de prijzen te allen tijde door te berekenen in de overeengekomen prijs.

3.4 Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt de beginstand van de kilometerteller vastgesteld. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller, tenzij de kilometerteller defect is geraakt. Het na het optreden van het defect aan de kilometerteller gereden aantal kilometers wordt op de meest gerede wijze vastgesteld.

Artikel 4. Huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

4.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurperiode is overeengekomen.

4.3 Huurder dient te tekenen voor de ontvangstname en de staat van het voertuig. Op het ontvangstbewijs wordt tevens de kilometerstand bij aflevering van het voertuig vermeld. Door ondertekening van het ontvangstbewijs dan wel door ontvangstname van het voertuig, verklaart huurder akkoord te zijn met het voertuig en deze in goede staat te hebben ontvangen en te aanvaarden zoals deze is afgeleverd (inclusief de kilometerstand). Indien huurder bij aflevering niet in staat is te tekenen voor ontvangstname, kan hij tot één uur na aflevering van het voertuig eventuele afwijkingen met betrekking tot de in ontvangstname en de staat aan verhuurder (inclusief kilometerstand) schriftelijk (waaronder mede begrepen per whatsapp) aan verhuurder kenbaar maken. Indien huurder niet of niet-tijdig reageert, stemt hij in met de ontvangstname en de staat van het voertuig, waaronder, doch niet uitsluitend, de stand van de kilometerteller en de brandstoftank. Voor de nadere voorwaarden met betrekking tot ontvangstname van het voertuig wordt verwezen naar het uitgifte protocol van verhuurder.

4.4 Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking worden gesteld. In dat geval gaat huurder bij voorbaat akkoord met de ontvangstname en de staat van het voertuig zoals door verhuurder wordt genoteerd op het innamerapport, waaronder, doch niet uitsluitend, de stand van de kilometerteller en de brandstoftank en eventuele door verhuurder vastgestelde schade(s).

4.5 Indien het voertuig niet tijdig is ingeleverd op de afgesproken wijze, blijft de overeenkomst van kracht tot aan de dag van ontvangst van het voertuig door verhuurder,onverminderd het recht van verhuurder om het voertuig onmiddellijk terug te nemen en/of het vorderen van schadevergoeding. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven aldus van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.

4.6 Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder voorts gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1 ½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 5. Aflevering en risico-overgang

5.1 Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door verhuurder in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.

5.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is huurder echter gerechtigd om verhuurder per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door verhuurder.

5.3 Slechts na overschrijding van de fatale termijn, is de huurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Verhuurder is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

5.4 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op huurder:

a) Bij levering af bedrijf van verhuurder: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;

b) Bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

5.5 De levering van de verhuurde zaken wordt gepland binnen de openingstijden van verhuurder.

5.6 Het voertuig blijft te allen tijde eigendom van verhuurder. Huurder is verplicht het eigendomsrecht van verhuurder kenbaar te maken.

Artikel 6. Betaling

6.1 De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan verhuurder vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is.

6.2 Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.

6.3 De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.

6.4 Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.

6.5 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.6 Huurder is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn.

6.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is huurder vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het aan verhuurder verschuldigde bedrag per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6.8 Indien huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00. Verhuurder is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

6.9 Verhuurder is te allen tijde gerechtigd van huurder zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten tot de door verhuurder verlangde zekerheid door huurder is gegeven.

Artikel 7. Verplichtingen huurder

7.1 Huurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en tevens minimaal 19 jaar oud te zijn.

7.2 Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig te gebruiken op een circuit dan wel op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.

7.3 Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken, en wel in een zodanige mate dat hij het voertuig weer in de oorspronkelijke staat bij verhuurder kan terugbezorgen. Huurder kan hier geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

7.4 Huurder is verplicht het voertuig bij de beëindiging van de huurovereenkomst in te leveren met een volledig gevulde brandstoftank. Indien het voertuig niet wordt teruggebracht met een volle brandstoftank, zal verhuurder de kosten van het voltanken van het voertuig in rekening brengen bij huurder.

7.5 Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.

7.6 Huurder is gehouden het voertuig in goede staat, schoon en stankvrij bij verhuurder terug te bezorgen. Indien het voertuig niet in goede staat, schoon en stankvrij wordt teruggebracht, zal verhuurder de kosten hiervan in rekening brengen bij huurder.

7.7 Alleen huurder is bevoegd het voertuig besturen. Huurder mag het voertuig alleen door iemand anders laten besturen als deze bestuurder vermeld staat op de huurovereenkomst of als huurder daarvoor mondelinge of schriftelijke toestemming van verhuurder heeft gekregen. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat deze bestuurder het voertuig niet bestuurt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

7.8 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.

7.9 Het is huurder niet toegestaan om gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen met het voertuig te vervoeren, op te slaan, te laden en/of te lossen.

7.10 Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles of voor vervoer van personen tegen betaling anders dan ten behoeve van ‘carpooling’, of met het voertuig wedstrijden, snelheids- rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

7.11 Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

7.12 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

7.13 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

7.14 Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, de bediening van de alarminstallatie en de bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten).

7.15 Huurder mag het voertuig niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, aan derden verhuren, dan wel anderszins in gebruik afstaan, behoudens hetgeen in artikel 7.6 is bepaald.

Artikel 8. Instructies voor de huurder

8.1 Huurder dient het oliepeil en de bandenspanning op niveau te (laten) houden en dient gevolg te geven aan een oproep van verhuurder om het voertuig ter keuring, reparatie of controle aan te bieden. Een dergelijke oproep van verhuurder zal zo tijdig gedaan worden dat huurder daaraan redelijkerwijs kan voldoen. Bij huurperioden van een maand of korter zal verhuurder huurder niet verplichten het voertuig voor regulier onderhoud aan te bieden.

8.2 Huurder is verplicht het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 50,00 (inclusief BTW).

8.3 Huurder dient de door verhuurder aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door verhuurder aangegeven vereiste toevoegingen.

8.4 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:

-hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;

-de instructies van verhuurder op te volgen;

-gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

-het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

-de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aansprakelijkheid van derden.

8.5 Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:

-melding te doen bij de politie ter plaatse;

-zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;

-zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

8.6 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurders, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

8.7 Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:

-verstoring van de werking van de kilometerteller, de tachograaf, de snelheidsbegrenzer of de PTO- en koelmotor- bedrijfsurenteller zodra huurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verstoring;

-verbreking van het verzegelplan van het brandstoftoevoersysteem zodra verhuurder er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat er sprake is van een verbreking;

-het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;

-defect raken van het voertuig;

-vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;

-beslaglegging op het voertuig;

en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

8.8 Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft bestuurd of gebruikt, dient huurder in verband met de daarmee gestelde vragen aan verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 9. Verplichtingen verhuurder

9.1 De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat.

9.2 Indien de reservering van een voertuig door verhuurder is bevestigd, maar er geen voertuig uit de overeengekomen categorie geleverd kan worden, zal op verzoek van huurder een upgrade in categorie voertuig plaatsvinden zonder dat hiervoor extra kosten in rekening kunnen worden gebracht. Aan een verzoek om een upgrade kan niet worden voldaan indien het overeengekomen voertuig zich reeds in de hoogste categorie bevindt.

9.3 Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt weergegeven.

9.4 Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.

9.5 Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandse instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

9.6 Verhuurder vermeldt op de huurovereenkomst duidelijk welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moeten worden gebruikt.

9.7 Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp zowel in Nederland als in het buitenland via Eurocross Assistance. De adequate pechhulp geschiedt volgens de richtlijnen en voorwaarden van Eurocross Assistance. Pechhulp in het buitenland geldt alleen als partijen hebben afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.

9.8 Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee dagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.

9.9 Verhuurder inspecteert het voertuig na inlevering door huurder op eventuele schade.

Artikel 10. Aansprakelijkheid huurder voor schade

10.1 Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

10.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

10.3 Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

-de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7.

-de schade is ontstaan doordat huurder in strijd met artikel 8 de instructies van verhuurder niet heeft opgevolgd;

-de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van huurder;

-het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden. Ingeval een bepaling uit de polisvoorwaarden met betrekking tot cascoschade onverenigbaar is met een bepaling uit deze huurvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de huurvoorwaarden;

-de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder heeft ingeleverd.

10.4 Indien krachtens een voor verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.

10.5 Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor afhalen door de verhuurder, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

10.6 Huurder is op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid verhuurder

11.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een gebrek die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen of terzake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten. Tevens is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 De aansprakelijkheid van verhuurder kan nimmer hoger zijn dan het bedrag dat de huur uit hoofde van de opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan verhuurder heeft betaald, c.q. verschuldigd is (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

11.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verhuurder is uitgegaan van door huurder verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

11.4 In alle gevallen waarin verhuurder een beroep toekomt op het in dit artikel bepaalde, kunnen eventuele aangesproken werknemers(s) daarop eveneens een beroep doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

11.5 Huurder zal verhuurder op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op verhuurder terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

11.6 Het recht van huurder op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de overeenkomst.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Verhuurder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de huurder indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Overmacht in deze algemene voorwaarden betreft in ieder geval, maar is niet beperkt tot, elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, zeer slechte weersomstandigheden, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van verhuurder of diens leveranciers.

12.3 Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verhuurder haar verbintenis had moeten nakomen.

12.4 Verhuurder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. De huurder heeft bij overmacht niet het recht haar (betalings)verplichtingen op te schorten. Indien de prestatie van verhuurder door overmacht langer dan een maand wordt vertraagd, is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat verhuurder tot enige vergoeding van schade, door de huurder of derden geleden, gehouden zal zijn.

Artikel 13. Reparaties en onderhoudsbeurten

13.1 De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden, komen voor rekening van verhuurder, tenzij deze kosten krachtens enige bepaling van deze overeenkomst of de wet voor rekening van huurder komen.

13.2 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder of op een door verhuurder te bepalen locatie te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijze niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat door verhuurder wordt aangewezen. Huurder dient alsdan vooraf toestemming van verhuurder te krijgen.

Artikel 14. Reclames

14.1 De huurder is gehouden de gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te (doen) controleren op uiterlijk waarneembare gebreken. Daarbij zal verhuurder alle eventuele waarneembare gebreken vermelden op het bij de ontvangst te tekenen schaderapport.

14.2 De zaken worden geacht in goede staat en conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niets anders is vermeld.

14.3 Klachten van huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de huurder op de dag van aflevering, voor ingebruikname aan verhuurder gemeld worden.

14.4 Eventuele reclames ten aanzien van gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten door huurder op straffe van verlies van rechten binnen één dag na ontdekking hiervan schriftelijk (waaronder mede begrepen per whatsapp) aan verhuurder ter kennis worden gebracht. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of verhuurder ondanks haar verzoek daartoe niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, dan komt huurder geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

14.5 Wanneer de van verhuurder afkomstige zaken worden gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden klachten niet in behandeling genomen. Klachten worden tevens niet in behandeling genomen wanneer huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van verhuurder aan de gehuurde zaken reparatie en/of wijzingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren.

Artikel 15. Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten

15.1 Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.

15.2 Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurders op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,00 (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeding, met een minimum van € 10,00 (inclusief BTW).

15.3 Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 16. Beslag op het voertuig

16.1 In geval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is.

16.2 Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 17. Ontbinding van de huurovereenkomst

17.1 Indien de huurder één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, zijn bedrijfsactiviteiten beëindigt of de rechtspersoon wordt ontbonden, alsmede in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de huurder (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de huurder door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is hij van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomt eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele verhuurder toekomende rechten en daaronder begrepen het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding.

17.2 In de gevallen genoemd in lid 1 is verhuurder gerechtigd zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. Huurder dient alle medewerking aan verhuurder te verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

17.3 In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de huurder aan verhuurder verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat verhuurder tot schadevergoeding gehouden is. De huurder verbeurt ten behoeve van verhuurder een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.

17.4 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de huurder, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen naar het oordeel van verhuurder passende zekerheid heeft gesteld. Alle kosten in verband met het stellen van zekerheid zijn voor rekening van huurder.

Artikel 18. Privacy

18.1 Wanneer verhuurder dan wel huurder tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

18.2 Indien verhuurder dan wel huurder als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen verhuurder en huurder Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

18.3 Verhuurder en huurder informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Verhuurder en huurder verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

18.4 Huurder vrijwaart verhuurder voor de aan verhuurder opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die verhuurder bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

18.5 Verhuurder is in uitzonderlijke situaties gerechtigd om persoonsgegevens die door de huurder in het kader van de overeenkomst zijn verstrekt aan derden ter beschikking te stellen. Hieronder moet worden verstaan het delen van persoonsgegevens met onder meer, doch niet uitsluitend, politie, verzekeraar en/of schadebureau in het kader van vermissing en terughalen van het voertuig.

Artikel 19. Overdraagbaarheid van rechten en verplichtingen

19.1 Huurder kan vorderingen op verhuurder, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

19.2 Het is huurder niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van verhuurder enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

Artikel 20. Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door verhuurder vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 21. Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

21.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van verhuurder worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

21.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP SHORTLEASE

Artikel 22. Aanvang, einde en duur van de leaseperiode

22.1 Het leasecontract treedt in werking op de datum van ondertekening van het leasecontract door lessee. De duur van de leaseperiode is vermeld op het leasecontract en wordt uitgedrukt in maanden.

22.2 De leaseperiode vangt aan op de dag waarop het voertuig aan lessee is afgeleverd. De minimale leaseperiode bedraagt ten minste 3 aaneengesloten maanden.

22.3 De leaseperiode eindigt wanneer de overeengekomen leaseperiode is verstreken of wanneer het leasecontract voortijdig wordt beëindigd. Aangezien de minimale leaseperiode ten minste 3 aangesloten maanden bedraagt, is voortijdige beëindiging door de huurder slechts mogelijk tegen het einde van de derde maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 23. De leaseprijs

23.1 De leaseprijs wordt per maand vooruit gefactureerd. Andere bedragen zijn verschuldigd nadat lessor ze bij lessee heeft gefactureerd.

23.2 Tenzij is overeengekomen dat lessee voordien een voorschot op de eerste termijn zal betalen, is de leaseprijs verschuldigd vanaf de eerste dag van de leaseperiode.

23.3 De leaseprijs behelst een vergoeding voor de volgende kosten en lasten verbonden aan het bezit en gebruik van het voertuig:

a. De premie van de WA en casco verzekering voor eventuele schades, tenzij is overeengekomen dat lessee zelf voor de betaling van de verzekering zorg draagt;

b. De kosten van aflevering en rijklaar maken;

c. De kentekenleges en verwijderingsbijdrage;

d. De houderschapsbelasting;

e. De kosten van reparatie, onderhoud en banden en keuringen, tenzij deze kosten op grond van deze algemene voorwaarden, het leasecontract of anderszins voor rekening van lessee komen;

f. De afschrijving op de waarde van het voertuig tijdens de leaseperiode;

g. De kosten van vervangend en voor zoveel mogelijk gelijkwaardig vervoer tijdens reparatie of onderhoud, mits het recht op terbeschikkingstelling van vervangend vervoer is overeengekomen. Het recht op terbeschikkingstelling van vervangend vervoer geschiedt voor zoveel mogelijk ter locatie van lessor en eventueel door Eurocross Assistance (buitenland).

23.4 Andere kosten en lasten dan in artikel 21.4 vermeld, zoals de kosten van brandstof, parkeren, tol en kilometerheffing komen voor rekening van lessee.

23.5 Voor of bij het sluiten van de overeenkomst vastgestelde leaseprijzen mogen in geval van na het sluiten van de overeenkomst ingetreden schade(s) veroorzaakt door lessee, door lessor met inachtneming van de gewijzigde bedragen (eigen risico, verzekeringspremie e.d.) worden verhoogd.

Artikel 24. Onderhoud en reparaties

24.1 Indien volgens het individuele leasecontract de kosten voor onderhoud, reparaties, banden en/of winterbanden in de leaseprijs zijn begrepen, komen de navolgende kosten voor rekening van lessor:

a. Kosten voor reparatie en onderhoud, met uitzondering van kosten voor werkzaamheden waarvoor lessor geen toestemming heeft gegeven; eventuele extra kosten voor reparatie en onderhoud, ontstaan doordat het voertuig ter reparatie of voor onderhoud is aangeboden buiten de normale werkuren, zijn voor rekening van lessee tenzij de uitgevoerde werkzaamheden ten doel hebben een storing te verhelpen die het voertuig op technische gronden buiten gebruik houdt;

b. De kosten voor vervanging van banden bij normale slijtage; en/of

c. Ter beschikking stellen van winterbanden en het wisselen van zomer naar winterbanden en vice versa.

24.2 Voor rekening van lessee zijn de kosten van reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid, overbelasting, onzorgvuldig en onoordeelkundig gebruik, alsmede overige schade en kosten ten gevolge van de waardevermindering van de auto.

24.3 Bij aanbieding van het voertuig ter reparatie, onderhoud of keuring, zal lessee aangeven dat de auto eigendom is van lessor en dat lessor vóór aanvang van de werkzaamheden om toestemming gevraagd dient te worden. Lessee kan niet namens lessor een dergelijke opdracht verstrekken. De noodzakelijkheid van onderhoudsbeurten, reparaties dan wel de vervanging van onderdelen, wordt door lessor naar haar vrije oordeel vastgesteld.

24.4 Mits lessor de in artikel 22.3 genoemd toestemming heeft verleend, zal zij de kosten van onderhoud, APK of reparatie aan het garagebedrijf betalen. Indien deze kosten wegens overtreding van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, het leasecontract of uit anderen hoofde voor rekening van lessee komen, zal lessor deze kosten aan lessee doorberekenen.

24.5 Indien een spoedoperatie in het buitenland noodzakelijk is en toestemming van lessor is verkregen, worden de kosten van reparatie vergoed na overlegging van een originele, op naam van lessor gestelde factuur en een bewijs van betaling van het bedrag van de factuur.

24.6 Indien blijkt dat lessee zulke buitensporig hoge reparatie- of onderhoudskosten aan het voertuig maakt c.q. veroorzaakt, dat redelijkerwijs niet meer gesproken kan worden van ‘normaal gebruik’, is lessee bevoegd om het leasecontract zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

24.7 Indien onderhoud of reparatie van het voertuig door en ter locatie van lessor wordt uitgevoerd maakt lessee tijdens reparatie of onderhoud aanspraak op vervangend en voor zoveel mogelijk gelijkwaardig vervoer.

Artikel 25. Verzekering door lessor

25.1 Indien partijen overeenkomen dat lessor voor verzekering zorg draagt, gelden de bepalingen van dit artikel.

25.2 Lessor zal een WA + Casco (Allrisk) verzekering voor het voertuig afsluiten. Lessee verklaart zich ermee bekend at de polisvoorwaarden bij lessor ter inzage liggen en dat deze hem op diens eerste verzoek onverwijld worden toegezonden. Lessee is bekend met de algemene voorwaarden van de verzekeraar en stemt daarmee in. Hij verbindt zich die voorwaarden te zullen naleven en, indien niet zelf de reguliere bestuurder, de andere bestuurder zal wijzen op deze voorwaarde van het individuele leasecontract. Het eigen risico ter zake van deze polis binnen Nederland en in het buitenland, komt voor rekening van lessee, zulks voor de bedragen zoals in het individuele leasecontract staan vermeld. Indien lessor om wat voor redenen dan ook niet langer de verzekering verzorgt van het voertuig, dan zal lessee verplicht zijn om zorg te dragen voor een adequate WA + Casco (Allrisk) verzekering in welk geval artikel 24 van toepassing.

25.3 Lessee zal het voertuig niet gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor.

Artikel 26. Verzekering door lessee

26.1 Indien partijen overeenkomen dat lessee voor verzekering van het voertuig zorg draagt, gelden de bepalingen van dit artikel.

26.3 Lessee draagt zorg voor een WA + Casco (Allrisk) verzekering overeenkomstig de in de algemene voorwaarden vastgelegde voorwaarden. Deze verplichting voor lessee gaat in op het moment dat de auto aan haar wordt afgeleverd en zij dient deze verzekering ononderbroken gestand te doen tot aan het moment waarop het voertuig in verband met de beëindiging van het leasecontract door lessor is ingenomen. De voorwaarden van verzekering en kopie polisblad dienen voorafgaand aan de aflevering van de het voertuig aan lessor ter goedkeuring te worden voorgelegd. Daarnaast dient lessee er zorg voor te dragen dat het meldingsformulier WM 1192 voorafgaand aan de aflevering aan lessor wordt afgegeven. Indien lessor het meldingsformulier WM 1192, alsmede een kopie van het polisblad niet tijdig ontvangt, is lessor gerechtigd om het voertuig onder zich te houden totdat lessee aan haar verplichtingen heeft voldaan. De door lessee gesloten verzekeringsovereenkomst dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

-WA casco dekking;

-uitkeringen in verband met schade aan de auto zullen door de verzekeraar rechtstreeks aan lessor worden gedaan;

-lessor zal (in het polisblad) als medeverzekerde worden aangemerkt voor de risico’s (WA- en Casco schade), zonder dat zij premieplichtig zal zijn;

-het eigen risico in verband met schade aan de auto of in verband met de wettelijke aansprakelijkheid zal niet hoger zijn dan € 500,00 per gebeurtenis;

-de dekking op grond van de wettelijke regelingen bedraagt ten minste het ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen bepaalde wettelijke minimumbedrag en ziet in ieder geval op diefstal en verduistering.

26.4 Schade aan het voertuig of aan derden die niet door verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van lessee die lessor voor alle aansprakelijkheid te dier zake vrijwaart. Voor verlies, diefstal of tenietgaan van papieren is lessee tevens aansprakelijk.

26.5 Het is lessee niet toegestaan het voertuig te gebruiken buiten het gebied waarvan het voertuig is verzekerd ingevolge de in dit artikel bedoelde verzekering.

26.6 Lessee is verplicht om, in geval de verzekeraar de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst inroept dan wel de verzekeringsovereenkomst om welke reden dan ook eindigt c.q. dekking wordt opgeschort, binnen 24 uur lessor daarvan telefonisch en schriftelijk in kennis te stellen. In dat geval is lessor gerechtigd zelf een verzekering ter zake van het voertuig af te sluiten en de kosten aan lessee door te berekenen of de leaseovereenkomst per direct te ontbinden en het voertuig terug te nemen en/of het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 27. Aansprakelijkheid en vrijwaring

27.1 Voor zover niet door de verzekering zoals bedoeld in de artikelen 25 en 26 van deze algemene voorwaarden gedekt, is lessee aansprakelijk en vrijwaart zij lessor volledig ter zake van:

a. Door lessor te lijden schade als gevolg van het verloren gaan van het voertuig en/of de daarbij behorende documenten. Onder verloren gaan van het voertuig wordt mede begrepen verduistering;

b. Alle schade die tijdens de duur van het leasecontract aan het voertuig of derden wordt toegebracht, waaronder begrepen gevolgschade, alsmede materiële en immateriële schade aan respectievelijk bestuurder, lessee of inzittenden van het voertuig al dan niet buiten de schuld van lessee;

c. Alle door lessor geleden schade en gemaakte kosten, opgelegde boetes en dergelijke, indien partijen zijn overeengekomen dat lessee zelf zorg draagt voor betaling van de motorrijtuigenbelasting, aan de zijde van lessor ontstaan ten gevolge van niet of niet-tijdige betaling van de motorrijtuigenbelasting door lessee;

d. Alle van overheidswege opgelegde sancties (waaronder met name boetes) en de daaruit voortvloeiende kosten;

e. Alle kosten en schade die verband houden met de beslaglegging op het voertuig. Ingeval van beslaglegging op het voertuig zal lessee de beslaglegger onverwijld mededelen dat het voertuig eigendom is van lessor. Op eigen initiatief zal lessee lessor onverwijld in kennis stellen van het gelegde beslag, onder mededeling van de personalia van de beslaglegger en onder overlegging van alle in verband met het beslag ontvangen bescheiden. Voorts machtigt lessee lessor om, eventueel in naam van lessee, alles te ondernemen wat lessor nodig achter ter opheffing van een beslag op het voertuig. De verplichting van lessee tot betaling van de leaseprijs duurt voort tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van lessor, ook indien het beslag voortduurt in de periode na afloop van de leasetermijn;

f. Schade die direct of indirect verband houdt met, dan wel voortvloeit uit of veroorzaakt is door tekortkomingen of gebreken aan het voertuig ontstaan gedurende de looptijd van het leasecontract, waaronder tevens begrepen handelingen veroorzaakt door derden, ingeschakeld door lessee.

Artikel 28. Inleveren van het voertuig

28.1 Terstond na beëindiging van het leasecontract zal lessee het voertuig op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage in aanmerking nemende, afleveren aan lessor of de door deze aan te wijzen persoon op het door lessor aan te geven tijdstip en adres. Tevens levert lessee de sleutels in, het gehele kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs en alle accessoires welke inbegrepen zijn in de leaseprijs. Zaken die door lessee met toestemming van lessor aan/op het voertuig zijn aangebracht, dient lessee bij teruggave te hebben verwijderd. Bij gebreke van zodanige teruggave mag lessor zelf de plaats betreden waar het voertuig zich bevindt om deze tot zich te nemen. Tot het tijdstip waarop het voertuig weer in de feitelijke macht van lessor is, is het risico van beschadiging door of aan het voertuig of tenietgaan daarvan voor rekening van lessee. Indien lessor in een van de hiervoor genoemde gevallen niet vrijelijk over het voertuig kan beschikken, komt de daaruit voor lessor voortvloeiende schade ten laste van lessee.

28.2 Bij inlevering van het voertuig zal lessee of degene die het voertuig inlevert het innamerapport ondertekenen. Dit innamerapport is voor lessee bindend. Indien het voertuig met toestemming van lessor wordt teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats ter beschikking wordt gesteld, gaat lessee bij voorbaat akkoord met de ontvangstname en staat van het voertuig zoals door lessor wordt genoteerd op het innamerapport, waaronder, doch niet uitsluitend, de stand van de kilometerteller en de brandstoftank en eventuele door verhuurder vastgestelde schade(s).

© 2024 Bestelrent BV
Cookie instellingen

Bestelrent BV maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!